title

시각장애인을 위한 홈페이지 사용 안내

  • 홈페이지를 이용하실 때는 홈페이지의 헤딩간 이동을 이용하시면 편리합니다.
  • 키보드의 탭키를 이용하시면 링크간의 이동이 가능합니다.
  • 다음의 컨텐츠 바로가기 메뉴를 통해서 원하시는 정보로 쉽게 이동이 가능합니다.

홈&사이트맵

  • 메인페이지로
  • 등교하기
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • 팝업존

서브 비쥬얼영역

메인비쥬얼

연간학사일정

홈페이지의 현재위치 입니다. HOME  > 교육과정 > 연간학사일정
2021 학사일정
 
1학년
 
2학년
 
3학년
 
1,2학년
 
2,3학년
 
1,3학년
 
전면 원격
  2 학기 
9
10
11
12
2022년 1
2022년 2
1
학급회의(6교시)
1봉사활동(7교시)
 
 
동아리(6,7교시)
신정
설날
2
 
 
 
 
 
설 연휴
3
 
개천절
학급회의(6교시)
 
2굴렁쇠축제(5,6교시)
겨울방학
4
 
대체휴일
 
 
 
겨울방학
5
 
월요일 수업
 
 
 
겨울방학
6
 
학급회의(6교시)
 
 
안전교육(1교시)
종업식/졸업식(2교시)
겨울방학
7
 
 
 
 
겨울방학
겨울방학
8
동아리(6,7교시)
 
 
 
겨울방학
겨울방학
9
 
한글날
 
3진로활동(4,5교시)
1진로탐색(6,‘7교시)
겨울방학
겨울방학
10
 
 
동아리(6,7교시)
 
겨울방학
겨울방학
11
 
대체휴일
 
 
겨울방학
겨울방학
12
 
 
 
 
겨울방학
겨울방학
13
 
1,3봉사활동(6교시)
 
 
겨울방학
겨울방학
14
 
 
 
2지필평가
겨울방학
겨울방학
15
친구사랑의날(6교시)
 
학생회장 
 후보토론회(5,6교시)
2지필평가
겨울방학
겨울방학
16
 
 
 
2지필평가
 
겨울방학
겨울방학
17
 
 
학생회장선거(1,2교시)
장애이해교육(3,4교시)  
 
겨울방학
겨울방학
18
 
합동소방훈련(6교시)
대입수능
재량휴업일
 
겨울방학
겨울방학
19
 
 
 
 
겨울방학
겨울방학
20
추석 연휴
동아리(6,7교시)
 
2진로활동(3,4교시)
겨울방학
겨울방학
21
추석
 
 
 
겨울방학
겨울방학
22
추석 연휴
 
1노동인권교육(2,3교시)
정보통신윤리교육
(6교시)
겨울방학
겨울방학
23
재량휴업일
 
  3지필평가
  1진로탐색
 
겨울방학
겨울방학
24
재량휴업일
 
  3지필평가 
  1진로탐색
2노동인권교육(5,6교시)
 
겨울방학
겨울방학
25
 
수업공개 주간
(10.25~10.31) 
  3지필평가
  1진로탐색
성탄절
겨울방학
겨울방학
26
 
 
3노동인권교육(5,6교시)
 
겨울방학
겨울방학
27
 
2봉사활동(6교시)
 
 
겨울방학
겨울방학
28
 
 
 
 
겨울방학
겨울방학
29
 
 
 
동아리(6,7교시)
겨울방학
수업일수
30
 
 
 
 
겨울방학
1학기
95
31
 
 
 
1,3굴렁쇠축제(5,6교시)
설 연휴
2학기
95
일수
17(28)
19(47)
21(68)
23(91)
4(95)
누계
190
 
2021 학사일정
 
1학년
 
2학년
 
3학년
 
1,2학년
 
2,3학년
 
1,3학년
 
전면 원격
   1 학기 
 
3
4
5
6
7
8
1
삼일절
 
 
 
2봉사활동(3교시)
여름방학
(2,3)지필평가
2
입학식및개학식(1교시)
학폭예방교육(2교시)
학교생활안내(3~4교시)
 
 
학급회의(6교시)
2봉사활동(7교시)
 
여름방학
3
성폭력예방교육(6교시)
 
 
 
 
여름방학
4
 
 
 
 
 
여름방학
5
 
과학의달 행사 주간
어린이날
 
1진로탐색(3,4교시) 
여름방학
6
 
 
재량휴업일
현충일
 
여름방학
7
 
학급규약만들기(6교시)
1봉사활동(7교시)
재량휴업일
 
동아리(6,7교시)
여름방학
8
 
 
 
 
2진로활동(6,7교시)
여름방학
9
 
 
 
자체소방훈련(6교시)
 
여름방학
10
3학급자치회조직
(6교시)
 
 
 
 
여름방학
11
2학급자치회조직
(1교시)
 
 
 
 
여름방학
12
1학급자치회조직
(1교시)
 
학급회의(6교시)
 
 
여름방학
13
 
 
 
 
3진로활동(6,7교시)
여름방학
14
 
동아리(6,7교시)
리더십캠프
 
동아리(6,7교시)
여름방학
15
 
 
 
 
 
광복절
16
 
2봉사활동(7교시)
 
아동학대/
가정폭력예방(6교시)
1봉사활동(7교시)
안전교육(1교시)
방학식(2교시)
여름방학
 
대체휴일
17
학부모총회
 
 
 
 
개 학
학폭예방교육(1교시)
생명존중교육(6교시)
3봉사활동(7교시)
18
 
 
수요일 수업
동아리(6,7교시)
 
 
성폭력예방교육(6교시)
19
 
 
부처님오신날
 
여름방학
3학급자치회조직(7교시)
20
 
 
 
 
여름방학
3비폭력대화(1,2/3,4)
21
 
정보통신윤리교육
(6교시)
3봉사활동
 
3봉사활동(7교시)
 
여름방학
 
22
 
 
 
 
여름방학
 
23
 
 
 
1봉사활동(6교시)
여름방학
 
24
 
 
 
 
여름방학
2비폭력대화(1,2/3,4)
25
 
 
 
 
여름방학
2학급자치회조직(6교시)
2봉사활동(7교시)
26
 
 
 
 
여름방학
 
27
 
1진로탐색(1~3교시)
 
 
여름방학
 
28
 
1진로탐색(1~3교시)
 
 
여름방학
 
29
봉사활동사전교육
(7교시)
1진로탐색(1~3교시)
 
(2,3)지필평가
여름방학
 
 
30
 
 
 
3봉사활동(3교시)
여름방학
1학급자치회조직(6교시)
(2,3)지필평가
31
동아리부서조직및부서안
내(6,7교시)
 
 
 
 
 
여름방학
1비폭력대화(1,2/3,4)
일수
22(22)
22(44)
17(61)
22(83)
12(95)
11(11)

정책 및 학교홈페이지정보 영역

학교알리미

학교정보공시 학교알리미